متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم
Print version of "متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم" on February 21, 2018

متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیمجمهوری اسلامی برای مقابله با وضعیت انفجاری که در میان مردم شکل گرفته است و از ترس گسترش اعتراضات مردم، دست به اعدامهای بیشتر زده و هرروز احکام اعدام جدیدی علیه زندانیان سیاسی صادر میکند تا به خیال خود مردم را به تسلیم بکشاند. فضای اعتراضی در سنندج و در سطح بین المللی مانع اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی شد اما جمهوری اسلامی بلافاصله علی صارمی و علی اکبر سیادت را اعدام کرد. در مقابل این جنایات، خشم و نفرت عمیقی میلیونها نفر را فراگرفته و فضای متحدانه ای برای اعتراض شکل گرفته است.

خواست های زیر بخشی از خواستهای مخالفین جمهوری اسلامی است. ما همگان را، افراد، احزاب و نهادها و سازمانهای مختلف را، به حمایت از این خواست ها و مبارزه متحد حول این خواست ها فرامیخوانیم. همبستگی قابل توجهی که در روزهای اخیر در خارج کشور بوجود آمده است، با داشتن این خواستها که خواست اکثریت مردم ایران است، بیشتر تقویت میشود و بنابراین همه شما را به حمایت فعال از این خواست ها و اعلام آمادگی برای گسترش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام فرامیخوانیم.

١- ما اعدام های اخیر و صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکنیم و تنها راه مقابله با رژیم اعدام و سرکوب را گسترش اعتراض در ایران و در سطح بین المللی میدانیم. اعدام عملی جنایتکارانه و ضدانسانی است و باید تماما ملغی شود.

٢- کلیه احکام اعدام باید فورا ملغی شود.

٣- تمامی زندانیان سیاسی، اعم از فعالین دانشجوئی، فعالین کارگری، مدافعین حقوق زنان و یا کسانی که به جرم عقیده و اعتراض و یا به جرم اعتقادات مذهبی و یا عدم اعتقاد به مذهب در زندان به سر میبرند، بدون قید و شرط و فورا باید از زندان های جمهوری اسلامی آزاد شوند. آزادی بیان و عقیده حق مسلم همه مردم است.

٤- از همه دولتها میخواهیم جمهوری اسلامی را بخاطر این جنایات محکوم کنند و روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با آن قطع کنند. ما هرنوع همکاری و مماشات با جمهوری اسلامی و سکوت در مقابل این جنایات را شدیدا محکوم میکنیم

Page: www.stopstonningnow.com/united

برنامه طومار ساز ۔ نسخه ١ @ اوت ٢٠٠٨
عباس گويا