متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم
Also
Available in:

Deutsch

Français

Nederlaands

Italiano

Español

English

خانه پايين امضا_كنندگانبيانيهچاپ فیدبكاداري


متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم

جمهوری اسلامی برای مقابله با وضعیت انفجاری که در میان مردم شکل گرفته است و از ترس گسترش اعتراضات مردم، دست به اعدامهای بیشتر زده و هرروز احکام اعدام جدیدی علیه زندانیان سیاسی صادر میکند تا به خیال خود مردم را به تسلیم بکشاند. فضای اعتراضی در سنندج و در سطح بین المللی مانع اجرای حکم اعدام حبیب لطیفی شد اما جمهوری اسلامی بلافاصله علی صارمی و علی اکبر سیادت را اعدام کرد. در مقابل این جنایات، خشم و نفرت عمیقی میلیونها نفر را فراگرفته و فضای متحدانه ای برای اعتراض شکل گرفته است.

خواست های زیر بخشی از خواستهای مخالفین جمهوری اسلامی است. ما همگان را، افراد، احزاب و نهادها و سازمانهای مختلف را، به حمایت از این خواست ها و مبارزه متحد حول این خواست ها فرامیخوانیم. همبستگی قابل توجهی که در روزهای اخیر در خارج کشور بوجود آمده است، با داشتن این خواستها که خواست اکثریت مردم ایران است، بیشتر تقویت میشود و بنابراین همه شما را به حمایت فعال از این خواست ها و اعلام آمادگی برای گسترش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام فرامیخوانیم.

١- ما اعدام های اخیر و صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکنیم و تنها راه مقابله با رژیم اعدام و سرکوب را گسترش اعتراض در ایران و در سطح بین المللی میدانیم. اعدام عملی جنایتکارانه و ضدانسانی است و باید تماما ملغی شود.

٢- کلیه احکام اعدام باید فورا ملغی شود.

٣- تمامی زندانیان سیاسی، اعم از فعالین دانشجوئی، فعالین کارگری، مدافعین حقوق زنان و یا کسانی که به جرم عقیده و اعتراض و یا به جرم اعتقادات مذهبی و یا عدم اعتقاد به مذهب در زندان به سر میبرند، بدون قید و شرط و فورا باید از زندان های جمهوری اسلامی آزاد شوند. آزادی بیان و عقیده حق مسلم همه مردم است.

٤- از همه دولتها میخواهیم جمهوری اسلامی را بخاطر این جنایات محکوم کنند و روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با آن قطع کنند. ما هرنوع همکاری و مماشات با جمهوری اسلامی و سکوت در مقابل این جنایات را شدیدا محکوم میکنیم

ستونهايي كه با  *  مشخص شده اند

نام*
فاميل*
ایمیل*
شهر*
كشور*
سازمان
نظر
  بله٬ با من در مورد كمپينهاي مشابه تماس بگيريدخانه بالاامضا_كنندگانبيانيهچاپ فیدبكاداري
برنامه طومار ساز ۔ نسخه ١ @ اوت ٢٠٠٨
عباس گويا
The following ads are generated by:
PetitionMaker Software
Madam Dilma Roussef, president elected of Brazilian Federal Republic
By the present petition and on behalf of the Principle of Human Dignity, a structural axis of the current Constitution of the Federative Republic

More...

Free Sakine AshtianiNo Stoning, No Execution, No more, Nowhere
We demand:
  • Revoking of stoning or execution sentence of Sakine Mohamadi Ashtiani; her immediate and unconditional

    More...

Do NOT let Ahmadinejad in the United Nations!
Dear Secretary General, Mr. Ban Ki Moon,

I am writing to respectfully ask you not to accept Ahmadinejad into the General Assembly session in

More...

Manifesto of Liberation of Women in Iran
This March 8th, in memory of Neda, symbol of people of Iran’s struggle against the Islamic Republic of Iran

Manifesto of Liberation of Women

More...

Stop Ahmadinejad from entering United Nation
Mahmoud Ahmadinejad is to visit New York and attend a United Nation conference in mid-September 2009. During the past two months, the people of the

More...