Signature List متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم
متحد و یکپارچه در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام بپاخیزیم بيانيه براي چاپصفحه 41 از 41 2018-02-25

رديفنام*سازماننظرشهر*-كشور*
1Abbas GoyaPolitical Activistکلیه احکام اعدام باید فورا ملغی شود
زندانی سیاسی آزاد بايد گردد
جمهوري اسلامي از نظر سياسي٬ منزوي بايد گردد

جهموري اسلامي نابود بايد گردد
Toronto-Canada

Visit @ www.stopstonningnow.com

برنامه طومار ساز ۔ نسخه ١ @ اوت ٢٠٠٨
عباس گويا