آزادي سكينه آشتياني٬ لغو سنگسار٬ لغو اعدام٬ الان و در همه جا 
Print version of "آزادي سكينه آشتياني٬ لغو سنگسار٬ لغو اعدام٬ الان و در همه جا " on January 18, 2018

آزادي سكينه آشتياني٬ لغو سنگسار٬ لغو اعدام٬ الان و در همه جا ما خواهان:

  • لغوحكم سنگسار و یا اعدام سكينه آشتياني و آزادي فوري و بدون قيد و شرط او
  • لغو سنگسار و اعدام در سراسر جهان به عنوان قتل دولتي
  • سران جمهوری اسلامی ایران باید بجرم ٣١ سال سنگسار٬ اعدام و شنكجه دستگیر و محاكمه شوند
  • آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران
    هستيم

آزايخواهان جهان را فراميخوانيم:
  • به همبستگي با مبارزات مردم ايران براي سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري جامعه اي آزاد و برابر

Page: www.stopstonningnow.com/SakineMA

برنامه طومار ساز ۔ نسخه ١ @ اوت ٢٠٠٨
عباس گويا