آزادي سكينه آشتياني٬ لغو سنگسار٬ لغو اعدام٬ الان و در همه جا 
Also
Available in:

العربية

Türkçe

Deutsch

Français

Nederlaands

Svenska

Italiano

Español

Português

Hebrew

Русский

Chinese

Japanese

English

خانه پايين امضا_كنندگانپتيشنچاپ فیدبكاداري


آزادي سكينه آشتياني٬ لغو سنگسار٬ لغو اعدام٬ الان و در همه جا 

ما خواهان:

  • لغوحكم سنگسار و یا اعدام سكينه آشتياني و آزادي فوري و بدون قيد و شرط او
  • لغو سنگسار و اعدام در سراسر جهان به عنوان قتل دولتي
  • سران جمهوری اسلامی ایران باید بجرم ٣١ سال سنگسار٬ اعدام و شنكجه دستگیر و محاكمه شوند
  • آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران
    هستيم

آزايخواهان جهان را فراميخوانيم:
  • به همبستگي با مبارزات مردم ايران براي سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري جامعه اي آزاد و برابر

ستونهايي كه با  *  مشخص شده اند

نام*
فاميل*
ایمیل*
شهر*
كشور*
سازمان
نظر
  بله٬ با من در مورد كمپينهاي مشابه تماس بگيريدخانه بالاامضا_كنندگانپتيشنچاپ فیدبكاداري
برنامه طومار ساز ۔ نسخه ١ @ اوت ٢٠٠٨
عباس گويا
The following ads are generated by:
PetitionMaker Software
جمهوری اسلامی برای مقابله با وضعیت انفجاری که در میان مردم شکل گرفته است و از ترس

More...

Madam Dilma Roussef, president elected of Brazilian Federal Republic
By the present petition and on behalf of the Principle of Human Dignity, a structural axis of the current Constitution of the Federative Republic

More...

Do NOT let Ahmadinejad in the United Nations!
Dear Secretary General, Mr. Ban Ki Moon,

I am writing to respectfully ask you not to accept Ahmadinejad into the General Assembly session in

More...

Manifesto of Liberation of Women in Iran
This March 8th, in memory of Neda, symbol of people of Iran’s struggle against the Islamic Republic of Iran

Manifesto of Liberation of Women

More...

Stop Ahmadinejad from entering United Nation
Mahmoud Ahmadinejad is to visit New York and attend a United Nation conference in mid-September 2009. During the past two months, the people of the

More...